คุณต้องการให้ อบต.ในคลองบางปลากด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 11 )
45.83%
การคมนาคม ( 10 )
41.67%
ระบบสาธารณูปโภค ( 3 )
12.50%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%