หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
อบต.ในคลองบางปลากด
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวในคลองบางปลากด
สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
ในตำบลในคลองบางปลากด
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ของชาวในคลองบางปลากด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ
และสร้างรายได้ในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
อบต.ในคลองบางปลากด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และเป็นสื่อกลางรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
 
ติดต่อ อบต.ในคลองบางปลากด โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
 
 
กิจกรรม
  ACTIVITIES
กิจการสภา
  COUNCIL
วีดิทัศน์
  VIDEO
     
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 665 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 371 
   
 
   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


เช่าสำนักงานชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0001 จำนวน 1 [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]

   
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Knowledge
Management
การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
   
 
   
 
สป0023.3/ว879 สป0023.3/ว879 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.3/ว4633 สป0023.3/ว4633 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.3/ว4632 สป0023.3/ว4632 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.256  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.2/ว4684 สป0023.2/ว4684 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.3/ว882 สป0023.3/ว882 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.3/ว878 สป0023.3/ว878 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.3/ว881 สป0023.3/ว881 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - 19  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.1/ว4621 สป0023.1/ว4621 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.5/ว873 สป0023.5/ว873 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2564  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.5/ว872 สป0023.5/ว872 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.5/ว877 สป0023.5/ว877 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.1/ว870 สป0023.1/ว870 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.5/ว874 สป0023.5/ว874 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สป0023.2/ว4591 สป0023.2/ว4591 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว871 สป0023.3/ว871 ลงวันที่ 29 พฤศ๗ิกายน 2564 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน)  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว4585 สป0023.3/ว4585 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สป0023.5/777 สป0023.5/777 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว4587 สป0023.3/ว4587 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว4584 สป0023.3/ว4584 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว869 สป0023.3/ว869 ลงวันที่ 26 พฤศ๗ิกายน 2564 เรื่อง ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
   
 
   
 
อบต.ในคลองบางปลากด แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แปลงที่ดินลำดับที่ 6,001-7,709) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ในคลองบางปลากด แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แปลงที่ดินลำดับที่ 3,001-6,000) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ในคลองบางปลากด แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แปลงที่ดินลำดับที่ 1-3,000) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ในคลองบางปลากด การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศผลการเลือตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ในคลองบางปลากด เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกเวลาทำการและช่วงเวลาพักเที [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ในคลองบางปลากด 6 สิทธิที่จะถูกจำกัดหากไม่ไปเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. [ 11 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 106 
อบต.ในคลองบางปลากด กรมควบคุมโรค ย้ำเตือนผู้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง! เลี่ยงลุยน้ำย่ำโคลนด้วย เท้าเปล [ 10 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.ในคลองบางปลากด หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. [ 8 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
อบต.ในคลองบางปลากด ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนา [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
อบต.ในคลองบางปลากด การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ในคลองบางปลากด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างต [ 3 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 97 
อบต.ในคลองบางปลากด เรื่อง การให้บริการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK (Antigen test kit) และ PC [ 2 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.ในคลองบางปลากด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนัก [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 129 
อบต.ในคลองบางปลากด สำนักทะเบียนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ งดการให้บริการในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
   
 
   
 


อบต.ในคลองบางปลากด เช่าสำนักงานชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0001 จำนวน 1 [ 30 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีรัตน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด [ 29 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นง 1684 สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค 8885 สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมผิวจราจรซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 24 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด เช่าสำนักงานชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง [ 23 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างราวสะพานกันตกทางเดินเท้าเลียบคลองยายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลในคล [ 19 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างราวสะพานกันตกทางเดินเท้าเลียบคลองยายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลในคล [ 19 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำถนนซ่อยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลในคลองบางปลากด โดยวิธีเฉพาะ [ 19 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่ง [ 19 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ 3 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 19 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 10 รายการ โครงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมากำจัดปลวกและหนู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ [ 15 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมากำจัดปลวกและหนู บริเวณสนามกีฬา ประจำตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ ๒ [ 15 พ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลในคลองบางปลากด ด้วย [ 12 พ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
       
OTOP
ผลิตภัณฑ์
CLICK

หมี่กรอบ เค้กกล้วยหอม (ป้าเล็ก)  
 

วัดพระสมุทรเจดีย์ (องค์พระสมุทรเจดีย์)
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
CLICK
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 พ.ย. 2564)    อ่าน 5079  ตอบ 19  
ถนนในซอยร่วมพัฒนาเมื่อไหร่จะทำเสร็จ (21 ก.ย. 2564)    อ่าน 98  ตอบ 1  
แจ้งผู้ป่วยโควิด ยังไม่ได้รับการรักษา (11 ส.ค. 2564)    อ่าน 331  ตอบ 1  
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  คุณต้องการให้ อบต.ในคลองบางปลากด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 02-461-8076-9
 
สายตรงนายก
โทร : 02-461-8076-9
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 713,286 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ร้องเรียนทุจริต
 
[ CLICK ]
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
[ CLICK ]
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
[ CLICK ]