หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
อบต.ในคลองบางปลากด
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวในคลองบางปลากด
สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
ในตำบลในคลองบางปลากด
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ของชาวในคลองบางปลากด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ
และสร้างรายได้ในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
อบต.ในคลองบางปลากด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และเป็นสื่อกลางรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
 
ติดต่อ อบต.ในคลองบางปลากด โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ สุจริต โปร่งใส อบต.ในคลองบางปลากดใสสะอาด 2565 และ งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้
นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
 
 
กิจกรรม
  ACTIVITIES
กิจการสภา
  COUNCIL
วีดิทัศน์
  VIDEO
     


[ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 28 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 807 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 490 
   
 
   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างซ่อมแซมถนนบริเวณเชิงสะพานซอยแหลมพระเมรุ และสามแยกวัดคู่สร้าง หมู่ที่ ๙ และซอ [ 20 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์พร้อมแท่นยืน ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]

   
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Knowledge
Management
การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
   
 
   
 
สป0023.3/ว413 สป0023.3/ว413 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว414 สป0023.3/ว414 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาป  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว415 สป0023.3/ว415 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.2/ว412 สป0023.2/ว412 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 (ประกาศมาแล้ว  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.4/ว2148 สป0023.4/ว2148 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการออกกฎ (ประกาศมา [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว2150 สป0023.3/ว2150 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.1/ว411 สป0023.1/ว411 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.5/ว2136 สป0023.5/ว2136 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.4/ว2128 สป0023.4/ว2128 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.5/ว406 สป0023.5/ว406 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.5/ว407 สป0023.5/ว407 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.5/ว410 สป0023.5/ว410 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว409 สป0023.3/ว409 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.4/ว408 สป0023.4/ว408 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว2114 สป0023.3/ว2114 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว2115 สป0023.3/ว2115 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.1/ว404 สป0023.1/ว404 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat Bot เพื่อบริหารข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.1/ว405 สป0023.1/ว405 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สป0023.2/ว403 สป0023.2/ว403 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชการ)กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563(ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สป0802.4/ว1339 สป0802.4/ว1339 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรม KM Online  [ 17 พ.ค. 2565 ]  
   
 
   
 
อบต.ในคลองบางปลากด ประชุมประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565 ของอบต.ในคลองบางปลากด เพื่อให้การดำเนินกา [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ในคลองบางปลากด การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศการประชุมแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ในคลองบางปลากด คู่มือประชาชน [ 2 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศการประชุมแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย [ 27 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศการประชุมแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย [ 26 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ในคลองบางปลากด ยื่นคำร้องขอรับบริการออนไลน์ผ่าน Google Form [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 76 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศการประชุมแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ในคลองบางปลากด อบต.ในคลองบางปลากด ลงพื้นที่ส่งมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 22 - 2 [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาขอรับความช่วยเหลือฯ เพิ่มเติมจำนวน 15 ราย [ 19 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 336 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [ 19 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 77 
อบต.ในคลองบางปลากด อบต.ในคลองบางปลากด ได้ดำเนินกิจกรรมตั้งด่านชุมชน / จุดบริการประชาชน ตามโครงการรณ [ 11 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาขอรับความช่วยเหลือ กรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 8 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 4180 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาขอรับความช่วยเหลือ กรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 8 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 3354 
   
 
   
 


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมถนนบริเวณเชิงสะพานซอยแหลมพระเมรุ และสามแยกวัดคู่สร้าง หมู่ที่ ๙ และซอ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์พร้อมแท่นยืน ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดรา [ 18 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านสยามนิเวศน์ 2 (เฟส 1) หมู่ที่ 9 ตำบลในค [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ-๘๑๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด อาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนวัดใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยคู่สร้าง-คู่สม 2/2 หมู่ที่ 12 ตำบลในคลอ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยคู่สร้าง-คู่สม 2/2 หมู่ที่ 12 ตำบลในคลอ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคู่สร้า [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่ ปีการศึกษา 1 / 2565 โดยว [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สมุทรกิ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมประตูบานม้วนพร้อมระบบควบคุมมอเตอร์สนามกีฬา อบต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 50 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 50 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์พร้อมแท่นยืน ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี [ 10 พ.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์พร้อมแท่นยืน ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี [ 10 พ.ค. 2565 ]

   
 
 
 
       
OTOP
ผลิตภัณฑ์
CLICK

หมี่กรอบ เค้กกล้วยหอม (ป้าเล็ก)  
 

วัดพระสมุทรเจดีย์ (องค์พระสมุทรเจดีย์)
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
CLICK
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามข้อมูลสรุปผลการประชุมสภา อบต.ในคลองฯวันศุกร์ที่11 มีนาคม สรุปเงินช่วยเหลือ (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 285  ตอบ 4  
เมื่อไหร่รถขยะจะมาเก็บขยะซ้อยร่วมพัฒนาครับ (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 26  ตอบ 1  
มีเปิดรับสมัครบุคลากรในปีนี้มั้ยครับ (20 เม.ย. 2565)    อ่าน 186  ตอบ 4  
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  คุณต้องการให้ อบต.ในคลองบางปลากด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 06-3853-5499
 
สายตรงนายก
โทร : 089-777-7882
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 817,480 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ร้องเรียนทุจริต
 
[ CLICK ]
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
[ CLICK ]
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
[ CLICK ]