หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
อบต.ในคลองบางปลากด
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวในคลองบางปลากด
สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
ในตำบลในคลองบางปลากด
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ของชาวในคลองบางปลากด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ
และสร้างรายได้ในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
อบต.ในคลองบางปลากด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และเป็นสื่อกลางรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
 
ติดต่อ อบต.ในคลองบางปลากด โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ
นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
 
 
กิจกรรม
  ACTIVITIES
กิจการสภา
  COUNCIL
วีดิทัศน์
  VIDEO
     


[ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 706 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 404 
   
 
   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีรัตน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีป [ 21 ม.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดื [ 21 ม.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 1 ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธ [ 19 ม.ค. 2565 ]

   
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Knowledge
Management
การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
   
 
   
 
สป0023.3/ว67 สป0023.3/ว67 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง กำหนดประชุมชีแจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
มท0807.2/ว122 มท0807.2/ว122 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 3)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว282 สป0023.3/ว282 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่น(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)เป็นคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.1/ว64 สป0023.1/ว64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.1/ว59 สป0023.1/ว59 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว61 สป0023.3/ว61 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว254 สป0023.3/ว254 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร (โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฎหมาย และแผนการศึกษาแห่งชาติ)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว255 สป0023.3/ว255 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) ปี 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว257 สป0023.3/ว257 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว256 สป0023.3/ว256 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.2/ว60 สป0023.2/ว60 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว266 สป0023.3/ว266 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว258 สป0023.3/ว258 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.5/ว58 สป0023.5/ว58 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว238 สป0023.3/ว238 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว50 สป0023.3/ว50 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว51 สป0023.3/ว51 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว52 สป0023.3/ว52 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว53 สป0023.3/ว53 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว56 สป0023.3/ว56 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
   
 
   
 
อบต.ในคลองบางปลากด [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ในคลองบางปลากด ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.ในคลองบางปลากด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องมาตรการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.ในคลองบางปลากด คำแถลงนโยบายของ นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ในคลองบางปลากด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ครั้งแรก ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์ ประจำปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เรื่อง การหยุดให้บริการข้อมูลกล้องโทรท [ 14 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
อบต.ในคลองบางปลากด แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แปลงที่ดินลำดับที่ 6,001-7,709) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
อบต.ในคลองบางปลากด แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แปลงที่ดินลำดับที่ 3,001-6,000) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.ในคลองบางปลากด แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แปลงที่ดินลำดับที่ 1-3,000) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.ในคลองบางปลากด การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศผลการเลือตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
อบต.ในคลองบางปลากด เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกเวลาทำการและช่วงเวลาพักเที [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.ในคลองบางปลากด 6 สิทธิที่จะถูกจำกัดหากไม่ไปเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. [ 11 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 139 
   
 
   
 


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีรัตน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีป [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดื [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 1 ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธ [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 1 ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธ [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๖๐๖ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๖๐๕ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๖๐๕ สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๖๐๖ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๙๘๓ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๙๘๓ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๙๙๓ สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๐๐๗๖ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยจัดสรรตาเบิ้ม 5 หมู่ที่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด ด [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตามูล หมู่ที่ 3 ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีประก [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยจัดสรรตาเบิ้ม 5 หมู่ที่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด ด [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตามูล หมู่ที่ 3 ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีประก [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จัดซื้อถังขยะ แบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 4 ถัง [ 11 ม.ค. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน [ 11 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
 
       
OTOP
ผลิตภัณฑ์
CLICK

หมี่กรอบ เค้กกล้วยหอม (ป้าเล็ก)  
 

วัดพระสมุทรเจดีย์ (องค์พระสมุทรเจดีย์)
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
CLICK
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามเรื่องวัคซีนค่ะ (9 ม.ค. 2565)    อ่าน 26  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ม.ค. 2565)    อ่าน 5517  ตอบ 20  
ถนนในซอยร่วมพัฒนาเมื่อไหร่จะทำเสร็จ (21 ก.ย. 2564)    อ่าน 126  ตอบ 1  
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  คุณต้องการให้ อบต.ในคลองบางปลากด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 02-461-8076-9
 
สายตรงนายก
โทร : 089-777-7882
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 739,971 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ร้องเรียนทุจริต
 
[ CLICK ]
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
[ CLICK ]
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
[ CLICK ]