หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการ อบต.
ในคลองบางปลากด
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวในคลองบางปลากด
สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
ในตำบลในคลองบางปลากด
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ของชาวในคลองบางปลากด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ
และสร้างรายได้ในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
อบต.ในคลองบางปลากด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และเป็นสื่อกลางรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
 
ติดต่อ อบต.ในคลองบางปลากด โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ
นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
 
 
กิจกรรม
  ACTIVITIES
กิจการสภา
  COUNCIL
วีดิทัศน์
  VIDEO
     
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 132 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 134 
   
 
   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ โครงการ ๗ ซอย ๑๖ และ [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๐๕๑ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๐๐๗๖ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]

   
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Knowledge
Management
การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
   
 
   
 
สป0023.3/ว2289 สป0023.3/ว2289 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.2/ว2296 สป0023.2/ว2296 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.5/ว2261 สป0023.5/ว2261 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว2252 สป0023.3/ว2252 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว2272 สป0023.3/ว2272 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว2260 สป0023.3/ว2260 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว432 สป0023.3/ว432 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว433 สป0023.3/ว433 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว2290 สป0023.3/ว2290 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว2291 สป0023.3/ว2291 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว2253 สป0023.3/ว2253 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี2564 [ แนบ1 ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.5/ว2255 สป0023.5/ว2255 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บรการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว2259 สป0023.3/ว2259 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการ  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว2258 สป0023.3/ว2258 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.2/ว2226 สป0023.2/ว2226 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว2225 สป0023.3/ว2225 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.3/ว428 สป0023.3/ว428 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.1/ว2229 สป0023.1/ว2229 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแลการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.2/ว2192 สป0023.2/ว2192 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
สป0023.2/ว2186 สป0023.2/ว2186 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
   
 
   
 
อบต.ในคลองบางปลากด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 132 
อบต.ในคลองบางปลากด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 134 
อบต.ในคลองบางปลากด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ในคลองบางปลากด ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและ [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 592 
อบต.ในคลองบางปลากด องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เยียวยาโควิด-19 ครอบครัวละ 2,000 บาท [ 19 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.ในคลองบางปลากด ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ในคลองบางปลากด กิจกรรมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและมอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอก [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ในคลองบางปลากด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2 [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ในคลองบางปลากด ประมวลภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ในคลองบางปลากด อย.เตือนแมงลักแคปซูล โฆษณาออนไลน์ ลดอ้วน พบผสม ไซบูทรามีน กินเสี่ยงตาย [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 31 
อบต.ในคลองบางปลากด ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account ปภ.รับแจ้ [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ในคลองบางปลากด กรมอนามัย กำชับตรุษจีน รวมญาติต้องยกการ์ดสูง คัดกรอง อย่าคุยเสียงดัง [ 5 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
   
 
   
 


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ โครงการ ๗ ซอย ๑๖ และ [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๐๕๑ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๐๐๗๖ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกรุงไทยอาหารสัตว์(แยกบ้านป้าแมว) หมู่ที่ 11 ตำบ [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกรุงไทยอาหารสัตว์(แยกบ้านป้าแมว) หมู่ที่ 11 ตำบ [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างถมดินและก่อสร้างรั้วที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ซ [ 15 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างถมดินและก่อสร้างรั้วที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ซ [ 15 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมหัวเจาะ จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อเครื่องอัดภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างถมดินและก่อสร้างรั้วที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ซ [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๑๙๒ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
       
OTOP
ผลิตภัณฑ์
CLICK

หมี่กรอบ เค้กกล้วยหอม (ป้าเล็ก)  
 

วัดพระสมุทรเจดีย์ (องค์พระสมุทรเจดีย์)
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
CLICK
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 พ.ค. 2564)    อ่าน 12  ตอบ 0  
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  คุณต้องการให้ อบต.ในคลองบางปลากด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 02-461-8076-9
 
สายตรงนายก
โทร : 08-5517-1991
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 101,782 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ร้องเรียนทุจริต
 
[ CLICK ]
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
[ CLICK ]
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
[ CLICK ]